KÄYTTÖEHDOT

1. Soveltamisala
Nämä ehdot koskevat kaikkia Hammastuote Oy:n ("Hammastuote") omasta varastosta tai Hammastuotteen myötävaikutuksella tavarantoimittajalta tai valmistajalta tapahtuvia toimituksia, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, sekä soveltuvin osin myös Hammastuotteen huolto- yms. palveluita.

Nämä toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi helmikuusta 2023 lähtien, nämä ehdot korvaavat Hammastuote Oy:n aiemmin voimassa olleet ehdot. Hammastuote voi muuttaa ehtoja ilmoittamalla muutoksesta tai omaksumalla uudet ehdot yleiseen käyttöön.

2. Tarjous
Kirjallinen tarjous on voimassa 30 päivää sen päiväyksestä, ellei tarjousasiakirjassa muuta ilmoiteta. Suulliseen tarjoukseen on vastattava heti, ellei muusta ajasta sovita. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat Hammastuotteen omaisuutta, eikä tarjouksen saajalla ole oikeutta käyttää niitä Hammastuotteen vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle.

3. Tilaus
Kirjalliseen tarjoukseen perustuvassa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on hyväksynyt tarjouksen. Muussa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on tilannut hyödykkeen ja Hammastuote on vahvistanut tai muuten hyväksynyt tilauksen.

Mikäli sopimusasiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia tai jos jokin ehto on mainittu vain osassa sopimusasiakirjoja, on niiden soveltamisjärjestys seuraava: 1) sopimus tai Hammastuotteen tilausvahvistus, 2) ostajan tilaus, 3) tarjous liitteineen ja 4) nämä yleiset toimitusehdot.

4. Myötävaikuttamisvelvollisuus
Hammastuotteen ja ostajan tulee myötävaikuttaa kauppaan sillä tavoin kuin heiltä kohtuudella voidaan edellyttää, jotta toinen sopijapuoli voi täyttää sopimuksen.

5. Toimitusaika
Jollei erityisestä toimitusajasta ole toisin sovittu, Hammastuote on velvollinen toimittamaan tavaran tavanomaisen toimitusajan mukaisesti.

6. Tavaran luovuttaminen, vaaranvastuu
Tavara katsotaan kaikissa kaupoissa luovutetuksi, kun ostaja, hänen edustajansa taikka ostajan rahdinkuljettaja on ottanut sen hallintaansa. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavaran luovutus tapahtuu.

Jos tavaran on kuljettanut itsenäinen rahdinkuljettaja ja tavarassa on sellainen virhe, että se on saattanut syntyä kuljetuksen aikana, on ostajan ilmoitettava virheestä tavarankuljettajalle välittömästi luovutuksen tapahduttua ja Hammastuotteelle viimeistään 6 päivän kuluessa tavaran luovutuksesta.

7. Tiedot tavarasta
Hammastuote vastaa tavaran ominaisuuksista tai käytöstä itse antamistaan tiedoista. Hammastuote ei vastaa tavaran valmistajan tai maahantuojan antamien tietojen paikkansapitävyydestä, ellei Hammastuote ole niitä ostajalle välittänyt ja ellei tällaisessa tapauksessa voida osoittaa Hammastuotteen olleen tietoinen tietojen virheellisyydestä.

8. Kauppahinta ja sen maksaminen
Hinnastoissa tai muuten määräajoin jaettavissa julkaisuissa esiintyvät hinnat ovat niiden julkaisuhetken hintoja. Kauppahinta on tavaran luovutushetkellä Hammastuotteen tavaraan yleisesti soveltama hinta, ellei tarjouksella tai muulla sitovalla tavalla ole ilmoitettu siitä poikkeavaa hintaa. Hinnat sisältävät tuottajavastuun mukaisen SER-kierrätysmaksun. Hintoihin lisätään kulloinkin sovellettava arvonlisävero.

9. Hintamuutokset sopimuksen jälkeen
Hammastuote varaa oikeuden tarjouksessa tai muuten ilmoitettujen hintojen muutoksiin, valuuttakurssien, verojen, tullien tms. maksujen ja tavarantoimittajien hintojen muuttumisen varalta, vaikka sitä ei ole erikseen tarjouksessa mainittu tai muuten ilmoitettu.

10. Maksuehdot
Maksuaika on 14 päivää, joka alkaa laskun päiväyksestä, ellei Hammastuote ostajan maksuviivästysten tms. syiden perusteella ole toisin määrännyt. Laskun päiväys ei ole aiempi kuin lähetys- tai luovutuspäivä, ellei toisin ole sovittu. Ostaja ei ole oikeutettu vähentämään laskussa mainittua käteis- tai muuta alennusta yleisesti muuten noudatettavista hinnoista, jos maksu suoritetaan eräpäivän jälkeen tai ostajalla on suorittamatta aikaisemmin erääntyneitä tavara-, palvelu- tai korkolaskuja.

Hammastuotteen vaatiessa on ostaja velvollinen maksamaan korkolain mukaisen tai Hammastuotteen kulloinkin muuten yleisesti soveltaman viivästyskoron sekä perinnästä aiheutuvat kustannukset. Hammastuote voi muuttaa yleisesti soveltamaansa viivästyskorkoa yleisen korkotason muutoksen perusteella ilmoittamalla siitä ostajalle laskussa tai muutoin.
Jos ostaja ei ole vastaanottanut tilaamaansa tavaraa, jonka Hammastuote on asianmukaisesti toimittanut, on ostaja kuitenkin velvollinen maksamaan kauppahinnan mahdollisine viivästysseuraamuksineen.

Hammastuotteella on oikeus siirtää toimitusten toimitusaikoja, muuttaa ostajaan aiemmin sovellettua maksuehtoa tai kieltäytyä toimituksista kokonaan, jos ostajalla on maksamatta erääntyneitä palvelu-, tavara- tai korkolaskuja.
Hammastuotteen vaatiessa ostaja on velvollinen asettamaan hyväksyttävän vakuuden kauppahinnan tai sen osan suorittamisesta.

11. Pakkaus
Tavara toimitetaan valmistajan tai maahantuojan pakkauksissa lisättynä kuljetuspakkauksella. Jos ostaja tai joku hänen puolestaan noutaa tavaran, se luovutetaan ostajalle niissä pakkauksissa, joissa se on Hammastuotteella varastoituna.

12. Kuljetus
Hammastuotteen suorittaessa kuljetuksen on ostaja velvollinen maksamaan Hammastuotteen rahdinkuljettajalle Hammastuotteen soveltaman tavanomaisen taksan mukaisen tai erikseen sovitun kuljetuskustannuksen lisättynä arvonlisäverolla. Koneet ja laitteet toimitetaan ehdoin EXW (Incoterms 2000), missä tapauksessa Hammastuotteella on oikeus järjestää rahdinkuljetus ostajan puolesta ja veloittaa ostajalta tästä aiheutuneet kustannukset.

13. Vakuutus
Hammastuote vakuuttaa tavarat kuljetusvahingon varalta ja on oikeutettu perimään ostajalta vakuuttamisesta aiheutuneet kustannukset, paitsi milloin ostaja itse huolehtii tavaran kuljetuksesta.

14. Takuu
Tavaralla on sen valmistajan tai maahantuojan ehtojen mukainen mahdollinen takuu. Hammastuotteen takuusta on sovittava erikseen.

15. Tavaran virhe
Ostaja on velvollinen tarkastamaan tavaran ja ilmoittamaan mahdollisesta virheestä Hammastuotteelle toimitusasiakirjassa mainitussa ajassa tai jos aikaa ei ole mainittu, kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa tavaran luovutuksesta tai, milloin virhe ilmeni tavaraa käytettäessä, virheen ilmenemisestä.

Virhetapauksissa Hammastuotteella on valta valita, korjataanko tavara Hammastuotteen lukuun, toimitetaanko uusi tavara, hyvitetäänkö virheellisen tavaran hinta ostajalle tai toimitetaanko se valmistajalle tai maahantuojalle takuuvastuun toteutumiseksi.

Hammastuote ei ole vastuussa vioista, jotka johtuvat tavaran käytöstä, varastoinnista tai asennuksesta Hammastuotteen tai valmistajan antamien ohjeiden vastaisesti taikka ilman Hammastuotteen lupaa tai myötävaikutusta tehdyistä muutoksista tai huollosta taikka tavaran normaalista kulumisesta tai huononemisesta.

16. Palautukset
Palautetut tuotteet hyvitetään vain Hammastuotteen kanssa tehdystä sopimuksesta edellyttäen, että tuotteet palautetaan 14 päivän kuluessa niiden lähettämisestä Hammastuotteelta, alkuperäispakkauksissa ja sellaisenaan myyntikelpoisina. Erikoistilauksesta valmistettuja tai hankittuja tuotteita ei hyvitetä. Virheettömän toimituksen palautuksesta hyvitetään tuotteen kauppahinta. Palautus tapahtuu palauttajan kustannuksella. Palautuksesta veloitetaan kulloinkin voimassa olevan suuruinen palautusmaksu.

Kaikkiin palautuksiin on liitettävä palautuslomake-rahtikirja, josta ilmenee asiakkaan Hammastuote-asiakasnumero, nimi- ja osoitetiedot sekä päivämäärä.

17. Viivästys
Hammastuote on velvollinen ilmoittamaan ostajalle, jos tavaran toimitus on vaarassa viivästyä oleellisesti. Jos ostaja tällöin hyväksyy uuden toimitusajan tai viivästys tavaran laatuun tai muihin sopimuksen ehtoihin nähden on vähäinen tai jos se osaksikaan johtuu ostajasta, ei ostajalla ole oikeutta vaatia kaupan purkua, saada vahingon korvausta tai kauppahinnan alennusta.

18. Sopimuksen purku
Ostajalla on oikeus kaupan purkuun Hammastuotteesta johtuvan olennaisen viivästyksen tai tavaran virheen vuoksi, ellei Hammastuote ole kohtuullisessa ajassa ostajan huomautuksesta tai ostajan kanssa sovitun lisäajan kuluessa korjannut virhettä tai toimittanut virheetöntä tavaraa. Jos ostaja on osaksikaan vaikuttanut viivästykseen tai laiminlyönyt tavaran tarkistamisvelvollisuuden tai reklamaation tekemisen oikeassa ajassa, ei hänellä ole oikeutta vaatia kaupan purkua.

Hammastuotteella on oikeus kaupan purkuun, jos kauppahinnan maksaminen viivästyy oleellisesti määräajasta tai jos ostaja ei ilmoituksensa mukaan tule suorittamaan kauppahintaa saamansa lisämaksuajan kuluessa taikka jos on aihetta päätellä, että ostaja laiminlyö maksusuorituksen purkamiseen oikeuttavalla olennaisella tavalla. Hammastuotteella on oikeus purkuun myös, jos ostaja ei nouda tai vastaanota tilaamaansa tavaraa tai myötävaikuta kauppaan sillä tavoin kuin häneltä voidaan kohtuudella edellyttää.

Hammastuote pidättää oikeuden kaupan purkuun, vaikka ostaja olisi saanut tavaran hallintaansa. Purkutapauksessa Hammastuotteella on oikeus saada ostajalta vahingonkorvausta kärsimästään vahingosta ja purusta aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista.

19. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus
Hammastuote ei vastaa mistään ostajan tai kolmannen kärsimistä välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Tähän sopimukseen perustuva Hammastuotteen korvausvastuu sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista on mahdolliset viivästys- ja muut sakot mukaan lukien yhteensä enintään sen tuotteen kauppahinta, jonka toimituksessa sopimusrikkomus tapahtui.

20. Ylivoimainen este
Hammastuote ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia se ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa taikka jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi kohtuuttomia uhrauksia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun. Lakko, sulku, boikotti tai muu työtaistelutoimenpide sekä alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi.

21. Omistusoikeus
Omistusoikeus tavaraan säilyy Hammastuotteella, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu, ellei tavaran laadusta muuta johdu.